Algemene Kerkenraad

Voorzitter:

J.A.Karssen

Scriba:

P.Bouterse

In de AK-vergadering van 7 september 2017 zijn de jaarrekeningen van het CvK en CvD beiden vastgesteld.

jaarrekening_2016_cvk.pdf

jaarrekening_2016_cvd.pdf

In de AK is afgesproken dat de genomen besluiten in het vervolg ter informatie op de website zullen worden gepubliceerd. Deze zijn onderstaand in samenvattende vorm weergegeven.

12 december 2017

besluiten_vanuit_de_vergadering_van_12_december_2017_van_de_algemene_kerkenraad.docx

10 april 2018

Besloten is om voor een bedrag van € 372.500,00 het huis aan de Henriëtte Bosmanslaan 6 aan te kopen, als pastorie voor dominee Pim Brouwer. 

29 mei 2018  

ak_besluiten_29052018.docx

26 juni 2018 

In de AK-vergadering van 26 juni 2018 zijn de jaarrekeningen 2017 van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen vastgesteld. 

jaarrekening_2017_cvk.pdf

jaarrekening_2017_cvd.pd

6 september 2018

Onlangs is een aanzet gegeven om te komen tot een nieuw Beleidsplan voor de Protestantse Gemeente te Maassluis. Er is een beleidscommissie gevormd en benoemd uit de verschillende wijken, bestaande uit de volgende personen:

Jan Bol                                                                                wijk Groote Kerk

Sjaak Bot                                                                            wijk IONA

Rien Braber en Nico v.d. Berg                                        wijk Koningshof

 

De gemeenteleden zullen bij het beleidsplan worden betrokken voordat deze definitief zal worden vastgesteld; nadere informatie hierover volgt t.z.t.

 

11 december 2018

In de AK-vergadering van 11 december 2018 zijn de begrotingen 2019 van het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters vastgesteld.

 

Begroting_CvD_2019

 

Begroting_CvK_2019_

 

Zo aan het begin van het nieuwe jaar is het goed om vanuit de Algemene Kerkenraad u als gemeente te informeren over de genomen besluiten en de onderwerpen die nog de nodige aandacht vragen.

Besluiten:
In de AK-vergadering van 11 december 2018 zijn de begrotingen van het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters definitief vastgesteld. Zie bovenstaande mededeling met de begrotingen. Ook is in deze vergadering ingestemd met de uitgangspunten voor de oprichting van een ‘Exploitatiestichting Groote Kerk’.

In behandeling:
Zoals al eerder gepubliceerd is een commissie gestart met het actualiseren van het centrale beleidsplan van de Protestantse Gemeente. Dit zal in de eerstkomende maanden nog de nodige tijd en energie vergen om tot een afronding hiervan te komen. De kerkelijke gemeente zal bij de definitieve vaststelling van dit beleidsplan nog worden betrokken.

Ook is er een commissie bezig met mogelijke actualisatie van de huidige website van de Protestantse Gemeente. Er is een 4-tal bedrijven benaderd met het verzoek om een offerte hiervoor uit te brengen; mede op basis hiervan zal besluitvorming plaatsvinden.

De (financiële) mogelijkheden worden onderzocht om in de wijkgemeenten in de toekomst gebruik te gaan maken van ‘kerktelevisie’.

Op 5 februari a.s. zal de jaarlijkse ambtsdragers vergadering worden gehouden, waarvoor alle ambtsdragers van de 3 wijkgemeenten zullen worden uitgenodigd en met elkaar een thema zal worden uitgewerkt.

Ten slotte vraagt de ‘wet op de privacy’ uiteraard de nodige aandacht. Er zal aan de hand van ‘een checklist’ met de wijken gezamenlijk worden geïnventariseerd aan welke eisen van privacy al wordt voldaan en op welke eisen nog de noodzakelijke actie moet worden ondernomen. Dit zal voortdurend de nodige aandacht nodig hebben.

Er zal in het vervolg met meer regelmaat in de Kerkwijzer en op het internet aan u als gemeente informatie worden verstrekt over wat zich binnen de Protestantse Gemeente te Maassluis afspeelt.

Piet Bouterse, scriba Algemene Kerkenraad
 

 

 

Laatst gewijzigd op 7 januari 2019.